[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2007-11-22

Algorithmix Sound Laundry™ 2.5

Algorithmix Sound Laundry™ 2.5 är ett programpaket som består av en uppsättning mjukvarumoduler, samtliga med realtidsstöd, för restaurering av knastriga och brusiga inspelningar på vinyl och stenkaka, tonband, lack och fonografrullar.

[bild] Sound Laundry 2.5 Classic Suite[bild] Sound Laundry 2.5 Advanced

Med avancerade algoritmer, baserade på de senaste landvinningarna inom områdena digital signalbehandling och psykoakustik, klarar Sound Laundry 2.5 de mest krävande uppgifter inom kvalificerad ljudrestaurering. Alla operationer sker i realtid under förutsättning att systemet motsvarar de rekommendationer som anges i slutet på denna produktsida.

Sound Laundry 2.5 finns i två modeller — Classic Suite och Advanced, som har allt som Classic har plus de tre moduler som är märkta =ADVANCED= i produktbeskrivningen nedan.

demosidan finns en körbar demo med Sound Laundry 2.5 att hämta. Där finns också klingande exempel i MP3-format som visar vad Sound Laundry kan göra med skivknaster, brus och tyristorsurr.

Moduler i Sound Laundry 2.5

PlugIn Station med AlgoPlayer™

PlugIn Station är värden för Sound Laundry's PlugIn-moduler. PlugIn Station hanterar in- och uppspelning av WAV-filer. Det är också här som de olika PlugIn-modulerna laddas och kedjekopplas. Precisionsmätare av bargraph-typ med Peak Hold visar nivåer vid in- och uppspelning.

[bild] Sound Laundry 2.5 PlugIn Station

PlugIn Station kan hantera upp till 10 olika PlugIn-moduler. Sex temporära förinställningar och globala förinställningar på hårddisk gör att man snabbt kan provköra olika kombinationer och inställningar. Inspelning kan även göras med processer aktiverade.

PlugIn Station har följande huvudfunktioner:

Wave-fil till Audio Output (realtidsuppspelning)
Wave-fil till Wave-fil (Off-line Processing)
Audio Input till Audio Output (realtidsprocessering)
Realtidsuppspelning av filer komprimerade i AlgoRec

AlgoPlayer

Vågformsvisning med Zoom In/Out, tre visningslägen (Running Cursor, Running Waveform, Mixed), blockmarkering (grafiskt och numeriskt) och blockredigering (Cut och Split), utökade navigeringsfunktioner, export av markerat block, import av WAV-fil, samt Scrubbing (snabblyssning framåt/bakåt som på professionella analoga bandspelare).

[bild] Sound Laundry 2.5 Player

DeScratcher

DeScratcher PlugIn tar bort knäppar och knaster från repiga vinyl och lackskivor, samt andra störningar av impulskaraktär såsom digitala störningar och tyristorstörningar.

[bild] Sound Laundry 2.5 DeScratcher

Till skillnad från en del andra program av den här typen är Algorithmix DeScratcher nästan helt fritt från sidoeffekter under förutsättning att korrekta inställningar av relevanta parametrar görs. Eftersom DeScratcher belastar värddatorns CPU anmärkningsvärt lite (omkring 5% i en 333 MHz Pentium vid 16-bit stereo, 44.1 kHz) kan parameterjusteringar göras i realtid utan att uppspelningen hackar.

Parametrar i DeScratcher är Shape (modifierar algoritmen beroende på bredd och typ av Click-störning), Click Sense (bestämmer minimibredden för Click-störningar), och Crackle Sense (bestämmer maximibredden för Crackle-störningar). Förprogrammerade profiler är Vinyl, Shellack (för stenkakor) samt Digital.

DeNoiser

DeNoiser är en modul för envägs brusreducering, dvs brusreducering av okodat material till skillnad från system som Dolby m fl). DeNoiser tvättar bort bredbandigt brus som t ex bandbrus på kassetter, bakgrundsbrus i live-inspelningar och kvarvarande brus på grammofonskivor (efter körning genom DeScratcher). Ett annat användningsområde för DeNoiser är kriminaltekniska undersökningar, t ex för friläggning av tal vid telefonavlyssning och tvätt av telefonsvararkassetter.

[bild] Sound Laundry 2.5 DeNoiser

Parametrar i DeNoiser är Modify (reducerar bieffekter vid tvätt av känsligt material), Attack/Release (bestämmer algoritmens dynamiska profil), samt CutFreq/CutGain för frekvenskorrigering av brusprofiler (vilka nu kan importeras från markerade block i AlgoPlayer).

Analyzer

Analyzer är en assisterande modul vid arbetet med de två moduler som jobbar i frekvensdomänen — DeNoiser och High/LowCut. I Analyzer kan man titta på ljudsignalers spektrum före och efter processering, på brusprofiler eller på filterkarakteristika.

[bild] Sound Laundry 2.5 Analyzer

Analyzer kan visa upp till tre kurvor samtidigt: Input, Output och brusprofil för DeNoiser; Input, Output och karakteristika för HighLowCut. Vidare har Analyzer en Zoom-funktion för frekvens och amplitud, linjär eller logaritmisk amplitudskala samt fullskärmsläge för detaljerad visning.

High/LowCut Filter

I High/LowCut Filter är ett högpassfilter kombinerat med ett lågpassfilter. Högpassfiltret används för att eliminera lågfrekventa störljud som t ex buller från fläktsystem, puffljud i mikrofoner och rumble från skivspelare. Lågpassfiltret kan användas för reducering av statiskt brus i inspelningar där programmaterialet i sig har ett begränsat frekvensomfång, t ex för att reducera bandbrus i inspelningar gjorda med enkla kassettbandspelare.

[bild] Sound Laundry 2.5 High/LowCut Filter

Till skillnad från en del andra digitala filter bygger detta filter på faslinjär teknik med filterkurvan kontinuerligt justerbar från 0 till 24 dB per oktav utan hörbara sidoeffekter. Parameteromfång: LowCut 20 Hz till 600 Hz, HighCut 700 Hz till 20 kHz, inställningsomfång 0-24 dB/oktav. Numerisk inmatning av alla parametrar.

DC Removal

Alltför många ljudkort på marknaden är utrustade med billiga AD-omvandlare som genererar DC-avdrift (DC Offset). Detta resulterar i inspelningar där DC-avdriften kan vara så hög som 5 bitar, vilket motsvarar ungefär 30 dB dynamikförlust.

[bild] Sound Laundry 2.5 DC Removal

Signal Control

Med SignalControl kan man justera utgångsvolymen (dual mono eller stereo) och balansen mellan vänster och höger kanal. Här kan man även fasvända och kasta om kanalerna. SignalControl har också en exakt kalibrerad nivåmätare med klippindikator samt en korrelationsmätare för kontroll av att stereosignalen är monokompatibel.

[bild] Sound Laundry 2.5 SignalControl

PEQ Classic =ADVANCED=

PEQ Classic är en parametrisk equalizer med sex lågbrusiga filter med konstant Q-värde — Low Shelving och High Shelving samt fyra klockfilter. PEQ Classic är ett oumbärligt verktyg för klangfärgsjusteringar som kan kontrolleras via antingen direkt numerisk inmatning eller via skärmens grafiska kontroller. Filtrens omfång på ±12 dB kan utökas genom överlappning, t ex för att skapa branta notchfilter vid kriminaltekniska ljudanalyser.

[bild] Sound Laundry 2.5 PEQ Classic

DeRumble =ADVANCED=

DeRumble är ett specialfilter för dämpning/eliminering av lågfrekventa signaler och signaler inom infraljudområdet. DeRumble är omställbart mellan två olika filtertyper (Bessel och Butterworth). Frekvensomfånget är 4 till 100 Hz med ställbar branthet (12-30 dB/oktav). DeRumble är framför allt användbart för dämpning av s k skivspelarrumble, och för att dämpa vind- och puffljud från mikrofoner.

[bild] Sound Laundry 2.5 DeRumble

AlgoSpec™ =ADVANCED=

AlgoSpec visar ett rörligt spektrogram av audiosignalen före och efter någon av de båda PlugIn-modulerna som arbetar i frekvensdomänen (DeNoiser och High/LowCut). AlgoSpec visar tredimensionellt intensiteten i ljudspektrumet i förhållande till frekenvens och tid. Frekvensaxeln kan zoomas och hastigheten med vilken spektrogrammet visas kan ställas in i tre steg. AlgoSpec är mycket användbar för avancerad spektralanalys, särskilt vid närmare undersökningar av avvikande ljudfenomen som kan vara svåra att höra med blotta örat.

[bild] Sound Laundry 2.5 AlgoSpec

Tekniska specifikationer

Rekommenderat minimisystem

Dator
För operationer i realtid med samtliga moduler aktiverade rekommenderas en PC med lägst 233 MHz Pentium eller en AMDK6 266 MHz processor
256 MB RAM
Snabb hårddisk med minst 10 MB ledigt hårddiskutrymme för programinstallation
SVGA-grafik 1024x800, high color (65536 färger)
CD/ROM-spelare och/eller CD-brännare
Operativsystem
Windows 95/98/ME/2000/XP eller Windows NT 4.0
Ljudkort
16-bits ljudkort, 44.1/48/ 88.2/96 kHz stereo, hårdvarubaserad full duplex
Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta